Beleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.muziekhuisfidelis.nl.

Persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om de bestellingen op deze site te ondersteunen en uit te voeren.

Persoonlijke gegevens verstrekt dmv een bestelformulier op de site van Muziekhuis Fidelis worden nooit gebruikt om te verhandelen of door te verkopen aan derden.

Disclaimer

Hieronder vindt u de disclaimer van Muziekhuis Fidelis, zoals deze beschikbaar is gesteld door Muziekhuis Fidelis. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Muziekhuis Fidelis is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Muziekhuis Fidelis.

Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen.

Muziekhuis Fidelis streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.