Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – Muziekhuis Fidelis

1 Definities

 • Muziekhuis Fidelis: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
 • Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Muziekhuis Fideliseen overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 • Muziekhuis Fidelis: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2 Toepasbaarheid

 • Door ondertekening van een overeenkomst met Muziekhuis Fidelis verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 • Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Webdesigndiensten.

3 Aanvang en uitvoering van de overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

4 Uitvoering van de overeenkomst

 • Muziekhuis Fidelis zal de overeenkomst van de bestelling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • De besteller draagt er zorg voor dat alle gegevens via het orde formulier aangeeft noodzakelijk en juist worden ingevuld/verstrekt.
 • Muziekhuis Fidelis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Muziekhuis Fidelis is uitgegaan van door de besteller verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, aangezien deze onjuiste of onvolledige gegevens voor webwinkel verstrekt hoorde te zijn.

5 Levering en levertijd

 • Een bestellings overeenkomst komt tot stand wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • Via de site is een bestelling geplaatst voor Muziekuitgave(n) van Muziekhuisfidelis
 • Na binnenkomst van de bestelling wordt deze verwerkt en via email contact wordt de bestelling verder afgehandeld.
 • Binnen 14 dagen moet het bedrag van de bestelling overgemaakt zijn naar Muziekhuis Fidelis, en daardoor wordt de bestelling verwerkt.
 • Wanneer er geen bedrag van de bestelling binnen 14 dagen is overgemaakt komt de bestelling te vervallen.
 • Muziekhuis Fidelis is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van Muziekhuisfidelis of worden veroorzaakt door de foutieve instellingen of functionaliteiten of van een plugin.

6 Betaling

 • Nadat er een betaling is verricht tbv de een bestelling krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Muziekhuis Fidelis en ontvangt de opdrachtgever binnen enkele dagen werk van Muziekhuis Fidelis volgens afspraak.
 • Nadat er betaling is overgemaakt van de opdracht op de website zal Muziekhuis Fidelis een factuur sturen van het overgemaakte factuur bedrag van de bestelling.

7 Copyright

 • Al het door Muziekhuis Fidelis vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Muziekhuis Fidelis niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 • Het eigendom is van Muziekhuis Fidelis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Muziekhuis Fidelis hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Muziekhuis Fidelis gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 • Muziekhuis Fidelis behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8 Aansprakelijkheid

 • De besteller heeft gedurende 14 dagen na levering van een Muziekuitgave(n) gelegenheid, de gebreken van de geleverde producten te melden aan Muziekhuis Fidelis. Indien de reclamatie gegrond is zal Muziekhuis Fidelis deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Indien door de besteller onjuiste informatie wordt verstrekt vervalt de reclamatie
 • NB Reclameren geven de besteller niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

8 Prijzen

 • Alle prijzen vermeld in de webwinkel van Muziehuis Fidelis zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

9 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 • Indien de bestellerr niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

10 Overig

 • Muziekhuis Fidelis zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een bestelling verstrekt is aan Muziekhuis Fidelis.
 • Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Muziekhuis Fidelis zal de besteller zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 • Muziekhuis Fidelis is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde producten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.